SDK revizní dvířka a prefabrikáty

Vyrábíme revizní dvířka z jednoho kusu sádrokartonu s vyloučením kovového rámu. Dále vyrábíme SDK podhledy a další výrobky z SDK - sádrokartonu.

Revizní dvířka

VEŠKERÉ PREFABRIKÁTY JSME SCHOPNI VYROBIT DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA V RŮZNÝCH ROZMĚRECH, TVARECH A TLOUŠŤKÁCH POKUD TO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOVOLÍ. TECHNICKÉ MOŽNOSTI VÝROBY NESTANDARTNÍCH ROZMĚRŮ MIMO NAŠÍ NABÍDKU VÁM OCHOTNĚ SDĚLÍ NAŠÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCI VČETNĚ CENY PRODUKTU.

Sofistikované řešení revizních dvířek, která jsou díky patentovanému technickému řešení vyrobena z jednoho kusu sádrokartonové desky s vyloučením kovového rámu. Revizní dvířka slouží ke zpřístupnění instalačních šachet, rozvodů inženýrských sítí ve stěnách nebo podhledech, snadnému servisu a údržbě světel v podhledech atd. Dvířka jsou dodávána jako součást sádrokartonové desky, která jako komplet je přímo určena pro zabudování do standardní konstrukce sádrokartonové stěny. Toto řešení umožňuje výrazně zjednodušit montáž, zkrátit čas nutný pro montáž jiných typů dvířek a tím výrazně snížit i finanční náklady. Pomocí nové CNC technologie je dosahováno maximální přesnosti výroby. Výsledný produkt splňuje, jak technické požadavky projektantů, tak i požadavky architektů a konečných uživatelů na výsledný estetický dojem. Montážním pracovníkům se pak zkrácením času potřebného k zabudování dvířek výrazně zvyšuje produktivita práce. Koncovému zákazníkovi nabízíme dokonalý výrobek. Revizní dvířka vyrábíme v provedení Magno, Lock, Roof

 
Ceníková tabulka - Revizní dvířka s kličkou - standardizované rozměry
Kód Popis Šířka (mm) Výška (mm) Cena/ks maloobchodní  7
Magno 3030 Magnetická revizní dvířka s kličkou 300 300 565,- Kč
Magno 3040 Magnetická revizní dvířka s kličkou 300 400 569,- Kč
Magno 4040 Magnetická revizní dvířka s kličkou 400 400 575,- Kč
Magno 4060 Magnetická revizní dvířka s kličkou 400 600 819,- Kč
Magno 5050 Magnetická revizní dvířka s kličkou 500 500 822,- Kč
Magno 6060 Magnetická revizní dvířka s kličkou 600 600 878,- Kč
 
Ceníková tabulka - Revizní dvířka bez kličky - standardizované rozměry
Kód Popis Šířka (mm) Výška (mm) Cena/ks maloobchodní  1
Lock 3030 Otočná revizní dvířka bez kličky 300 300 541,- Kč
Lock 3040 Otočná revizní dvířka bez kličky 300 400 546,- Kč
Lock 4040 Otočná revizní dvířka bez kličky 400 400 572,- Kč
Lock 4060 Otočná revizní dvířka bez kličky 400 600 776,- Kč
Lock 5050 Otočná revizní dvířka bez kličky 500 500 805,- Kč
Lock 6060 Otočná revizní dvířka bez kličky 600 600 855,- Kč
Ceníková tabulka - Revizní dvířka do stropních podhledů - standardizované rozměry
 
Kód Popis Šířka (mm) Výška (mm) Cena/ks maloobchodní  1  
Roof 3030 dvířka do stropních podhledů  300 300 404,- Kč
Roof 3040 dvířka do stropních podhledů 300 400 456,- Kč
Roof 4040 dvířka do stropních podhledů 400 400 502,- Kč
Roof 4060 dvířka do stropních podhledů 400 600 624,- Kč
Roof 5050 dvířka do stropních podhledů 500 500 624,- Kč
Roof 6060 dvířka do stropních podhledů 600 600 659,- Kč
 
 
 
Ceníková tabulka - Korner tvaru L délky 3000mm - standardizované tozměry
Kód Popis (mm) Délka (mm) Cena/bm Cena/ks  10
Korner 1010 schod - 100x100 3000 113,- Kč 339,- Kč
Korner 2020 schod - 200x200 3000 152,- Kč 456,- Kč
Korner 3030 schod - 300x300 3000 218,- Kč 654,- Kč
Korner 3010 schod - 300x100 3000 144,- Kč 432,- Kč
Cenáková tabulka - Korner tvaru U délky 3000mm - standardizované rozměry
Kód Popis (mm) Délka (mm) Cena/bm Cena/ks  12
U-40-75 prvek U 40x75x40 3000 124,- Kč 372,- Kč
U-40-100 prvek U 40x100x40 3000 129,- Kč 387,- Kč
U-100-100 prvek U 100x100x100 3000 136,- Kč 408,- Kč
U-150-150 prvek U 150x150x150 3000 216,- Kč 648,- Kč
U-200-200 prvek U 200x200x200 3000 149,- Kč 747,- Kč
Ceníková tabulka - Korner tvaru 2xL délky 3000mm - standardizované rozměry
Kód Popis (mm) Délka (mm) Cena/bm Cena/ks  6
Korner 20505 2x schod - 50x50 3000 192,- Kč 576,- Kč
Korner 21005 2x schod - 100x50 3000 240,- Kč 720,- Kč
Korner 21008 2x schod - 100x80 3000 237,- Kč 711,- Kč
Korner 21010 2x schod - 100x100 3000 237,- Kč 711,- Kč
Korner 20808 2x schod - 80x80 3000 243,- Kč 729,- Kč
Cenáková tabulka - Korner tvaru 3xL délky 3000mm - sttandardizované rozměry
Kód Popis (mm) Délka (mm) Cena/bm Cena/ks  13
Korner 30505 3x schod - 50x50 3000 243,- Kč 729,- Kč
Korner 31005 3x schod - 100x50 3000 274,- Kč 822,- Kč
Korner 31008 3x schod - 100x80 3000 280,- Kč 840,- Kč
Korner 31010 3x schod - 100x100 3000 290,- Kč 870,- Kč
Korner 30808 3x schod - 80x80 3000 266,- Kč 798,- Kč
 

Policové regály (Shelf)

Systém sádrokartonových policových regálů, které jsou vhodné do obchodů, domácností a firem, je velmi variabilní.
Díky dokonalé propracované technologii montáže je výrazně zkrácen čas potřebný pro instalaci.
Panely ze sádrokartonu jsou vyztuženy integrovanou voštinou, čímž je dosaženo značné nosnosti vytvořených konstrukcí.
Jednotlivé police se osazují v libovolných roztečích na standardní sádrokartonové profily.
Po dokončení montáže je povrch dokonale hladký a není již prováděno žádné tmelení nebo začišťování spojů,
které je jinak bezpodmínečně nutné při použití standardních systémů ze sádrokartonu.

 

Závěsné podhledy (Korner)

Výroba profilů pravoúhlých tvarů pro vytváření konstrukcí závěsných podhledů s dokonale přesným úhlem ohybu. Pomocí jedinečné technologie je dosaženo maximální přesnosti a tím bezproblémové návaznosti jednotlivých modulů. Tyto profily umožňují nejen snadné snížení stropu vytvořením zavěšeného podhledu, ale slouží také k estetickému zakrytí libovolných dutin a prostorů pro vedení potřebných instalací. Kromě vysoce estetických vlastností může takto vytvořený podhled sloužit také ke zlepšení tepelně izolační i akustické vlastnosti stávající konstrukce. Po dokončení montáže je povrch včetně hran dokonale hladký a s výjimkou napojení jednotlivých modulů již není prováděno žádné tmelení nebo začišťování, které je jinak bezpodmínečně nutné při použití standartních systémů ze sádrokartonu. Tím je dosaženo výrazného snížení času potřebného k montáži pravoúhlých prvků.

 

Podhledy se světly (Light)

Podhledové dílce osazené LED diodami. Pomocí diod je dosaženo jedinečného světelného efektu v místnosti.
Jednotlivé dílce mohou být vybaveny 4/6/9 LED diodami, které jsou napájeny 220 V.
Pomocí jedinečné technologie je dosaženo dokonalých symetrických tvarů.
Dle přání zákazníka lze navrhnout libovolné rozložení LED diod

 

Dekorativní podhledy (Dekor)

Nadčasové řešení dekorativních kazet v podhledu. V kombinaci těchto prvků se světelnými zdroji lze dosahovat stále znovu zcela ojedinělého osvětlení interiéru. Pomocí CNC technologie výroby je při vytváření navržených motivů dosaženo maximální přesnosti. Sádrokartonové kazety do podhledu jsou standardně dodávány ve velikosti 595x595mm a lze je libovolně kombinovat.

Kód Rozměr (mm)
Dekor 1 595x595
Dekor 2 595x595
Dekor 3 595x595
Dekor 4 595x595
Dekor 5 595x595
Dekor 6 595x595
 

SDK revision doors and prefabricated part

We produce inspection doors from one piece of drywall excluding metal frame. We also produce plasterboard ceilings and other products from SDK - plasterboard.             

                                    
Inspection doors
ALL PREFABICATED ELEMENTS ARE ABLE TO PRODUCE ACCORDING TO THE CUSTOMER IN DIFFERENT SIZES, SHAPES AND THICKNESSES WHERE THE TECHNICAL SOLUTION ALLOWS. TECHNICAL PRODUCTION POSSIBILITIES NON-STANDARD SIZES BEYOND OUROFFER WILL BE HAPPY TO INFORM OUR BUSINESS REPRESENTATIVES, INCLUDING PRODUCT PRICE.


Sophisticated solution inspection doors, which are due to the patented technical solutions made from one piece of drywall excluding metal frame. Inspection doors used to access installation shafts, power distribution utilities in walls or ceilings, ease of service and maintenance lights in ceilings etc. doors are supplied as part of the drywall, which is set as directly intended for installation in standard construction plasterboard walls. This solution can greatly simplify installation and reduce the time required for installation of other types of door and thus significantly reduce financial costs. With the new CNC technology is achieved maximum accuracy. The resulting product meets both the technical requirements of designers and the demands of architects and end users on the resulting aesthetic impression. Construction workers then shortening the time required for installation of the door significantly increases productivity. End customer, we offer a perfect product. Inspection doors produce the Magno, Lock, Roof.

 

 

Shelving (Shelf)

The gypsum board shelves, which are suitable for shops, homes and businesses are highly variable.
With the perfect sophisticated assembly technology is significantly shortened the time required for installation.
panels of plasterboard reinforced integrated honeycomb, which is achieved considerable capacity created structures.
the shelves are mounted in arbitrary pitches on standard plasterboard profiles.
After installation, the surface is perfectly smooth and no longer carried no sealing or cleanup connections ,
which otherwise is absolutely necessary when using standard systems of plasterboard.

Suspended ceilings (Korner)

Production profiles rectangular shapes for creating structures suspended ceilings with perfectly accurate bend angle. Using unique technology ensures maximum accuracy and the seamless connection of the modules. These profiles allow not only easy to reduce the ceiling creating a suspended ceiling, but also serves for aesthetic covering any voids and spaces for conducting the necessary installations. In addition to the high aesthetic properties may thus created ceiling also serve to improve the thermal insulation and acoustic properties of existing structures. After installation, the surface and edges are perfectly smooth and except for the connection of individual modules is no longer carried no sealing or cleanup, which otherwise is absolutely necessary when using standard systems of plasterboard. This achieves a significant reduction in the time required for mounting rectangular elements.

 

Ceilings with lights (Light)


Ceiling panels mounted LEDs. Using the diodes is made unique lighting effect in the room.
The individual components can be fitted with 4/6/9 LEDs that are powered by 220 V.
With unique technology is achieved perfect symmetrical shapes.
according to the customer can be designed arbitrary distribution of LEDs

 

Decorative ceilings (Decor)


Timeless solutions decorative panels in the ceiling. The combination of these light sources can be achieved again and again quite unique interior lighting. Using CNC technology is the creation of themes designed for maximum accuracy. Plasterboard cartridges in the ceiling are supplied as standard 595x595mm in size and can be freely combined.

 

 

Webdesign by Lewest.cz